Home » Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet:
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Hvert medlem har et personligt medlemsbevis med foto for at kunne fastslå medlemmets identitet i forbindelse med udlån af forskelligt udstyr hos oplevelsesmotion – kernen i konceptet. Oplysninger om hvert medlem opbevares af derfor hos oplevelsesmotion sammen med et foto af medlemmet samt de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til info@oplevelsesmotion.dk. Det er medlemmets ansvar, at oplevelsesmotion til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§2. Medlemskort:
Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til oplevelsesmotion, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§3. Varighed:
Alle medlemskaber betales kontant forud og ophører automatisk ved udløb af den periode der er betalt for.

§4. Betaling:
Ved oprettelse af et kontantmedlemskab forudbetales oprettelsesgebyr og prisen for hele den samlede aftaleperiode. Efter tilmelding fremsendes faktura på mail eller med post Danmark, med 8 dages kredit.

§5. For sen betaling:
Hvis medlemmet ikke betaler senest 20 dage efter den angivne forfaldsdato, har oplevelsesmotion ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af oplevelsesmotions tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet er berettiget til at benytte alle oplevelsesmotions faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§6. Prisændringer:
Priser på kontantmedlemskaber justeres hver sæson, og offentliggøres i første kvartal det indeværende år.

§7. Opsigelse af medlemskaber:
Der refunderes ikke evt. resterende beløb ved opsigelse af medlemskab.

§8. Aldersbegrænsning af medlemmer:
Man skal være fyldt 18 år ved tegnelse af medlemskab hos oplevelsesmotion.

§9. Helbredstilstand og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos oplevelsesmotion. Oplevelsesmotion tager ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10. Værdigenstande:
Oplevelsesmotion anbefaler, at man ikke efterlader genstande af værdi uden opsyn på oplevelsesmotions faciliteter under træning. Oplevelsesmotion bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§11. Ordensregler:
Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af oplevelsesmotions instruktører, skal altid følges.

§12. Udelukkelse af medlem:
Oplevelsesmotion kan afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger forholdsmæssigt. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. udlån af medlemskort, grov misbrug af oplevelsesmotions udlånsgrej eller gentagne overskridelser af tidsfrister på grej der går ud over andre af medlemmerne der kommer efter, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling af nogen art.

§13.  Ændring af medlemsbetingelser:
Oplevelsesmotion kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage for medlemmer. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Oplevelsesmotion har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, oplevelsesaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

- Outdoorsports ApS, 1.maj 2009 (rev. april 2012)